ПРОДАЖБА

на

Поземлен имот с идентификатор: 68134.4360.583 по кадастралната карта на гр. София с административен 
адрес, гр. София, район Люлин, ул. “Джавахарлал Неру” 4 с площ по скица от 3 016 кв.м. в едно с построената 
в него сграда с идентификатор: 68134.4360.583.1 по кадастралната карта на гр. София със застроена площ от 
1 662 кв.м., брой етажи 4 с разгъната застроена площ от 5 884,71 кв.м. и сутерeн със застроена площ от 2 304,08 кв.м.

 

​Продажната цена на описаните по-горе имоти е

3 500 000 EURO