ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Тук можете да се запознаете с основните параметри на обекта предмет на продажба, сроковете и реда по който, ще се осъществи тръжната процедура и да изтеглите приложената документация.

1. Предмет на продажба

1.1. Поземлен имот с идентификатор: 68134.4360.583 по кадастралната карта на гр. София с административен адрес, гр. София, район Люлин, бул. “Джавахарлал Неру” 4 с площ по скица от 3016 кв.м. в едно с построената в него сграда с идентификатор: 68134.4360.583.1 по кадастралната карта на гр. София със застроена площ от 1662 кв.м., брой етажи 4 с разгъната застроена площ от 5884,71 кв.м. и сутерeн със застроена площ от 2304,08 кв.м. 

2. Изходни условия за продажба

2.1. До 15.09.2020 год. всеки заинтересован, има възможност да договаря пряко с инвестиционното  дружество собственик на посочените по-горе имоти параметри на сделка по покупко-продажбата им при цена не по-малка от

3 500 000 EURO (три милиона и петстотин хиляди евро);


2.2. В случай, че до 15.09.2020 год. няма сключен предварителен/окончателен договор за покупко-продажба на посочените в т. 1 недвижими имоти се стартира процедура по продажба чрез явен търг;

3. Базови условия на търга

3.1. Начална цена за описаният в т. 1 имот предмет на продажба: 2 990 000 EURO (два милиона деветстотин и деветдесет хиляди евро);


3.2. Гаранция за участие: 150 000 EURO (сто и петдесет хиляди ЕВРО);


3.3. Стъпка за наддаване: 50 000,00 EURO (петдесет хиляди ЕВРО);


3.4. Срок за подаване на документи за участие: 15.10.2020 год., 17,00 часа включително;


3.5. Дата на провеждане на търга: 22.10.2020г. от 13:30 часа на адреса на Нотариусът на търга Ивайло Светославов Николов, рег. №040 от Нотариалната камара, с адрес на нотариалната кантора в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 2, ап.2, тел.: +359 02 988 53 10;


3.6. Всеки Кандидат-Купувач желаещ да участва в търга трябва да продобие официални/нотариално заверени документи за участие в търга от Нотариусът и на адреса на Нотариуса на търга - Ивайло Светославов Николов рег. №040 от Нотариалната камара в срок до 12.10.2020 г., 17.00 часа включително;


3.7. Всеки Кандидат-купувач, придобил в определения срок екземпляр от цялата тръжна документация на хартиен носител от Нотариуса на търга, може да заяви желанието си да участва в тръжната процедура, като подаде до Нотариуса и на адреса на Нотариуса определен за провеждане на търга - в краен срок до 15.10.2020 г. 17.00 часа включително, изискващите се за участие в търга документи.

4. Подробни условия на търга и документация
4.1. Утвърдени условията за участие в търга и образци на документи; (изтегли в pdf)
4.2. Писмено споразумение с нотариуса за специална доверителна сметка съгласно член 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност; (изтегли в pdf)
4.3. Удостоверение за актуално състояние; (изтегли в pdf)
4.4. Кадастрална скица на поземлен имот;  (Изтегли в pdf)
4.5. Кадастрална скица на сградата; (Изтегли в pdf)
4.6. Пазарна оценка; (изтегли в pdf)

При възникнали въпроси можете да се свържете с нас на: Тел.: +359 889 531 410; e-mail: g.palpurin@broker360.bg